ro Romanian
Fonduri Europene în Agricultură prin Submăsura 4.1 pentru  Investiții în exploatații agricole

POPAM 2022 -Directii Generale

CUPRINS:

-Considerații generale
-Stadiul implementării POPAM
-Evenimente de interes
-Acte normative relevante
-Informații utile
-Rețeaua Națională Pescărească

I. Considerații generale

În perioada ianuarie – martie 2022,
principala activitate desfășurată la
nivelul DGP AM POPAM a vizat
elaborarea proiectului de Program
pentru Acvacultură și Pescuit (PAP
2021-2027), promovarea și
supunerea acestuia spre consultare
actorilor relevanți din sector (pescari,
acvacultori, asociații, federații, UATuri, institute de cercetare, etc).

În această perioadă pe site-ul www.ampeste.ro au fost publicate următoarele
anunțuri:
-organizarea sesiunii de discuții privind măsurile dedicate acvaculturii din PAP
2021-2027 în data de 03.03.2022 , în format videoconferință;
-a fost publicată a treia versiune a Programului pentru Acvacultură și Pescuit;
-a fost publicat Clasamentul final al cererilor de finanțare în cadrul apelului 8
pentru Măsura VI.1 (fara lit.e);
-a fost publicat anunțul privind lansarea apelului nr. 2 de cereri de finanțare
măsura II.7 – Creșterea potențialului siturilor de acvacultură;
-a fost publicată Lista cererilor în ordine descrescătoare apel 8 măsura VI.1 (fara
lit.e)
-a fost publicat Planul privind elaborarea sesiunilor de informare/promovare în
domeniul pescuitului și acvaculturii cu privire la oportunitățile de finanțare
europene Martie – Mai 2022

II. Stadiul implementării
POPAM 2014-2020
măsura I.9. – Articolul 33 și articolul 44 alineatul (4a) Încetarea temporară a
activităţilor de pescuit -sunt contractate 14 în valoare totală eligibilă de 4.690.639,95
lei dintre care 4.690.639,95 reprezintă contribuția publică totală;
măsura I.22.- Articolul 42 și articolul 44 alineatul (1) litera (e) – Valoare adăugată,
calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite – sunt contractate 2 proiecte, în
valoare totală eligibilă de 774.357,24 lei dintre care 619.485,79 reprezintă contribuția
publică totală;
măsura I.23.- Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi —
investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de
licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea
siguranței pescarilor – sunt contractate 6 proiecte, în valoare totală eligibilă de
11.438.403,03 lei dintre care 10.781.792,82 reprezintă contribuția publică totală;
măsura II.2.- Investiții productive în acvacultură – sunt contractate 113 de proiecte, în
valoare totală eligibilă de 763.956.810,94 lei dintre care 363.097.600 reprezintă
contribuția publică totală;
măsura II.3.- Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării resurselor,
reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a
utilizării apei – sunt contractate 3 proiecte, în valoare totală eligibilă de 7.821.628,40
lei dintre care 3.910.733,50 reprezintă contribuția publică totală;
măsura II.4.- Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice,
energie regenerabilă – sunt contractate 2 proiecte, cu valoare totală eligibilă de
1.321.243,92 lei dintre care 660.621,96 reprezintă contribuția publică totală;
măsura II.5.-Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de
acvacultură – sunt contractate 5 proiecte, cu valoare totală eligibilă de 3.100.415,07
lei dintre care 3.070.495,59 reprezintă contribuția publică totală;
măsura II.11.-Măsuri de sănătate publică – sunt contractate 24 proiecte, cu valoare
totală eligibilă de 3.156.631,00 lei dintre care 3.156.361,00 reprezintă contribuția
publică totală;
măsura II.12.- Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor – au fost contractate
3 proiecte, în valoare totală eligibilă de 1.176.990,00 dintre care 1.176.990,00 lei
reprezintă contribuția publică totală;
Stadiul proiectelor contractate până la data de 18.03.2022:
măsura III.1.-Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii
teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură –
sunt contractate 28 de proiecte, în valoare totală eligibilă de 2.888.491,76 lei dintre care
2.888.491,76 reprezintă contribuția publică totală;
măsura III.2. și III.3 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală – sunt
contractate 288 proiecte, în valoare totală eligibilă de 230.245.432,19 lei dintre care
212.431.890,59 lei reprezintă contribuția publică totală;
măsura III.4.- Activitățile de cooperare – sunt contractate 3 proiecte, în valoare totală
eligibilă 3.335.942,29 lei dintre care 3.335.942,29 lei reprezintă contribuția publică
totală;
măsura IV.4.- Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură – sunt contractate 19
proiecte, în valoare totală eligibilă de 104.330.985,61 lei dintre care 53.577.515,72
reprezintă contribuția publică totală;
măsura VI.1- Control și executare (fără lit.e) – sunt contractate 4 proiecte, în valoare
totală eligibilă de 20.419.896,50 lei dintre care 20.419.986,50 reprezintă contribuția
publică totală;
măsura VI.1- Control și executare ( lit.e) – este contractat un proiect, în valoare totală
eligibilă de 24.641.461,38 lei dintre care 24.641.461,38 reprezintă contribuția publică
totală;
măsura VI.2.- Colectarea datelor – a fost depus un proiect, în valoare totală eligibilă de
12.409.214,34 lei dintre care 12.409.214,34 lei reprezintă contribuția publică totală;
măsura VIII.1- Articolul 80 alineatul (1) litera (a) – Supravegherea maritimă integrată
(SMI) – a fost contractat un proiect, în valoare totală eligibilă de 11.647.248,00 lei dintre
care 11.647.248,00 lei reprezintă contribuția publică totală;

III. Evenimente de interes

III.1.Reuniunea Consiliului pentru Agricultură și Pescuit

În data de 22.03.2022 Ministrul agriculturii, a participat la Bruxelles, la reuniunea
Consiliului Agricultură și Pescuit. Cu această ocazie, miniștrii avut un schimb de opinii cu
privire la situația actuală a pieței agroalimentare în urma invadării Ucrainei de către Rusia.
Discuțiile s-au axat pe identificarea măsurilor de garantare a securității alimentare în UE,
atât în perioada imediat următoare invadării, cât și dintr-o perspectivă pe termen mai lung.
Alte subiecte care au figurat pe ordinea de zi a ședinței au vizat:
✔️ producția de proteine vegetale în UE;
✔️ planurile strategice PAC și agricultura durabilă;
✔️ revizuirea indicațiilor geografice;
✔️ reuniunea miniștrilor agriculturii din G7;
✔️ revizuirea directivei privind pesticidele;
✔️ impactul creșterii prețurilor la energie asupra pescuitului;
✔️ utilizarea îngrășămintelor biologice;
✔️ alternative la produsele fitosanitare;

III.2. Promovarea proiectului de Program pentru Pescuit și Acvacultură
2021-2027
Constanța 16.03.2022
În data de 16.03.2022 la Constanța s-au reunit alături de Subsecretarul de stat care
coordonează sectorul, de reprezentanții conducerii Direcției Generale de Pescuit Autoritate
de Management pentru POPAM, pescari, reprezentanți ai asociaților de pescari, ai FLAGurilor din județul Constanța, ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, ai
administrației publice locale, ai conducerii Consiliului judetean Constanta, pentru a discuta
principalele măsuri din cadrul proiectului de Program pentru Acvacultură și Pescuit (PAP
2021-2027) destinate micului pescuit costier.În cadrul acestui eveniment participanții au fost
consultați cu privire la oportunitatea măsurilor dedicate micului pescuit costier din PAP
2021-2027.
-Tulcea 17.03.2022
În data de 17.03.2022 la Tulcea s-a derulat evenimentul organizat de către Asociaţia
pentru Dezvoltare Intercomunitară Investiţii Teritoriale Integrate (ADI ITI) Delta Dunării,
la care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost invitat să prezinte versiunea
actualizată a PAP 2021-2027 (principalele operațiuni vizate, priorități).Totodată au avut
loc prezentări referitoare la analiza necesarului de investiții din sectorul public și privat
(prezentarea portofoliului de proiecte identificat în teritoriul ITI DD, estimarea alocărilor
în cadrul Priorităților, etc.
Cu acest prilej s-au reunit la Tulcea, alături de reprezentanții conducerii ADI ITI Delta
Dunării și ai DGP AM POPAM, reprezentanți ai asociațiilor de pescari, ai ANPA, ai FLAGurilor din zonă, ai acvacultorilor, ai pescarilor, ai institutelor de cercetare.

III.3. Evenimente la nivel internațional privind pescuitul și acvacultura
Expoziția Globală pe Piața Fructelor de Mare – The Global Seafood Marketplace
Expo
Conferința Modială a Schimbărilor Climatice și Încălzirii Globale
.Ziua Maritimă Europeană – EMD 2022
26-28.04.2022 – Barcelona, Spania
https://www.seafoodexpo.com/global/
Seafood Expo Global/Seafood Processing Global este piața globală a fructelor de mare,
care deservește profesioniști din industrie și cumpărători din toate colțurile lanțului de
aprovizio-nare și ale lumii.
06-08.05.2022 – Budapesta, Ungaria
https://www.ccgconf.org/
Printre temele care se vor dezbate se regăsesc și: poluarea aerului, schimbări
atmosferice, biodiversitatea și conservarea biologică, bio-combustibili, sechestrarea
carbonului, politica climatică și energetică, adaptarea la schimbările climatice, schimbări
climatice și climatologie, schimbările climatice și factorii de stres de coastă,
ecohidrologie, adaptare eficientă, utilitate electrică, hidroelectricitate, oceanele și
schimbările climatice, topirea calotei polare, poluarea și schimbările climatice, reciclarea
și managementul deșeurilor, resurse regenerabile și neregenerabile, energie regenerabilă
și schimbări climatice, creșterea nivelului mării, sustenabilitate și schimbări climatice,
biocombustibili durabili și extreme de temperatură.
19-20.05.2022 – Ravenna, Italia
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference_en
Ziua Maritimă Europeană (EMD) este evenimentul anual de două zile în cadrul căruia
comunitatea maritimă europeană se întâlnește pentru a stabili relații, a discuta și a
contura acțiuni comune privind afacerile maritime și economia albastră durabilă.

IV. Acte normative relevante
Hotărârea Guvernului nr. 261/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.
406/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și
componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.303/2022 pentru aprobarea
derogării pentru unele specii de pești a fost publicat in Monitorul Oficial nr.197/2022;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.38/2022 pentru completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind
caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și
metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale;
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 67 /2022 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind
nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare
pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial
în habitatele piscicole naturale

V. Informații de interes
Comisia Europeana a dat publicității „Raportul
privind coeziunea economică, socială și teritorială„ .
Acesta prezintă principalele modificări ale
disparităților teritoriale din ultimul deceniu și modul
în care politicile au afectat aceste disparități.
Totodată acesta evidențiază potențialul tranziției
verzi și digitale ca noi factori determinanți ai UE și
susține că, fără o acțiune politică adecvată, pot
apărea noi disparități teritoriale economice și sociale
Detalii:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
cohesion-report/?
fbclid=IwAR1DXRjiqJZTlKXqw3lD3YjPNdRSxcJmzO
05apZFzDm534UkyN8U3Pvb2ZQ
Raportul privind coeziunea
economică, socială șiteritorială
Comisia Europeană lansează o platformă pentru
promovarea producției și utilizării algelor în Europa
numită EU4Algae
. Scopul platformei este de a accelera dezvoltarea
unei industrie europene a algelor și de a promova
algele pentru nutriție și alte utilizări în rândul
consumatorilor și întreprinderilor din UE. Algele
sunt produse și consumate în întreaga lume de
secole. În afara domeniului culinar, algele s-au
transformat într-o materie primă de bază pentru
aplicații industriale durabile, cum ar fi materialele
plastice biodegradabile, producția lor ajută la
îmbunătățirea sănătății oceanelor prin reducerea
dioxidului de carbon, fosforului și azotului din
ecosistemele marine. Sunt, de asemenea, o pepinieră
și o ascunzătoare pentru multe animale marine,
promovând biodiversitatea subacvatică.
Pentru mai multe detalii despre proiect
https://ec.europa.eu/oceans-andfisheries/news/european-commission-launchesplatform-promote-production-and-use-algaeeurope-2022-02-09_en?fbclid=IwAR1rKxd0qymMwnnLSE2-y7_5vA1YIqiD796qcqULeV3QwToVIfR45gKxc

Sursa: Ministerul Agriculturii-POPAM

  • Daca vrei fii la curent cu toate noutatile legate de Fonduri Europene ,Fonduri Norvegiene si Fonduri Guvernamentale te invit sa te abonezi la Newsletter aici!

    Daca doresti sa afli mai multe informatii despre programe cu finantare nerambursabila te invit sa intri pe blog  aici

    Am atras până acum milioane de euro prin Fonduri Europene. Iată ce spun clienții noștri! click aici!

    Ești interesat să îți dezvolți proiectul cu ajutorul fondurilor europene, norvegiene sau guvernamentale nerambursabile? Ai ajuns unde trebuie, mai ales dacă ești în căutarea unui consultant experimentat în dezvoltarea unei afaceri, sau a proiectelor unui ONG sau a unei instituții publice din Iași, sau Regiunea Nord-Est!

    Solicită consultanță gratuită aici!

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!