ro Romanian
Lansare apel de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Lansare apel de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare și România.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces al indivizilor la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural.

În plus, este urmărită dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale experților culturali implicați în proiectele selectate, aceasta urmând să contribuie la dezvoltarea audienței și la creșterea accesului la cultură.

Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare este încurajat transferul de cunoștințe și experiență între organizațiile din România și Statele Donatoare, precum și producția în comun a evenimentelor artistice.

Prezentul apel se adresează exclusiv proiectelor care conduc la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 74 locuri de muncă create;
 • 19.000 de participanți la activitățile culturale;
 • 10 IMM-uri sprijinite;
 • 64 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă;
 • 160 activități de artă contemporană sprijinite;
 • 10 abordări inovatoare referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea dezvoltării publicului;
 • 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale,  altele decât minoritatea romă;
 • 17 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane. 

Alocare financiară

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea ajutorului de minimis. Ajutorul de minimis se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.
Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (la data semnării contractului de finanțare) pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.
În contextul Schemei de ajutor de minimis, doar promotorul de proiect este beneficiar al avantajului din perspectiva reglementărilor incidente ajutorului de minimis.

Solicitanți/ promotori de proiect eligibili

Solicitanții eligibili se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  • este ONG în sensul definiției de la capitolul 5 din prezentul Ghid,
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • activitatea sa este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare,
  • poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 • societate (comercială) SAU societate cooperativă care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în cazul societății) SAU în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în cazul societății cooperative),
  • se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE),
  • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),
  • activitatea sa este, conform documentelor statutare/ constitutive, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,
 • la depunerea cererii de finanțare, are domeniul de activitate vizat de proiect înscris în obiectul de activitate – clase CAEN, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății;
 • în etapa de implementare a proiectului, domeniul de activitate – clase CAEN – trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/ale proiectului sau la terți, atunci când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Solicitantul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 7.1 din Ghidul Solicitantului.

Parteneri de proiect eligibili

Parteneri de proiect din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din Ghidul Solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală este în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.
Partenerul de proiect trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 7.2 din Ghidul Solicitantului.

Durata proiectelor

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 18 luni, cu începere de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30.04.2024.
Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a activităților și nu poate depăși data de 30.04.2024.

Tipuri de activități eligibile

Următoarele categorii/ tipuri de activități sunt considerate eligibile:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale ;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
 • Categorii de cheltuieli eligibile

  În cadrul prezentului apel de proiecte, următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:

  • costurile de management ale proiectului, care nu vor depăși 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe;
  • costurile proiectelor și activităților culturale reprezentând cheltuieli specifice;
  • cheltuieli de informare și publicitate care rezultă din respectarea obligațiilor de identitate vizuală;
  • costuri cu personalul reprezentând cheltuieli aferente contractelor de voluntariat (contribuție în natură);
  • costurile cursurilor de formare reprezentând cheltuieli aferente activităților de instruire formală și non-formală;
  • costurile cooperării organizaționale reprezentând cheltuieli ale partenerilor din Statele Donatoare, cuprinzând cheltuielile aferente activităților derulate de către entitățile din statele donatoare, conform Acordului de parteneriat, cu respectarea tipurilor de cheltuieli aplicabile partenerilor de proiect;
  • cheltuieli indirecte, care reprezintă o rată fixă de maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul promotorului de proiect implicat în proiect.
  • cheltuieli neprevăzute, care se referă la costuri care nu au putut fi identificate în momentul scrierii proiectului și  reprezintă o rată fixă de maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor directe eligibile.

  În cazul cheltuielilor de deplasare, finanțarea se va realiza în baza prevederilor Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2238/08.04.2019 privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

  Informații suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor se găsesc în secțiunea 7.4 a Ghidului Solicitantului.

  Depunerea proiectelor

  Dosarele de finanțare vor fi depuse exclusiv în format electronic, prin EMSC, accesând următorul link: emsc.ro-cultura.ro.

  Cererea de finanțare și declarațiile/ formularele obligatorii constituie anexe la Ghidul Solicitantului.

  Capitolul 10 al Ghidului solicitantului conține informații detaliate privind pregătirea și depunerea proiectelor.

  Evaluare și selecție

  Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se derulează în 3 etape:

  • Verificarea conformităţii administrative și a eligibilităţii;
  • Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului;
  • Procedura de selecție a proiectelor de către Comitetului de Selecție.

  Proiectele care obțin un punctaj total mai mare sau egal cu 70 de puncte, precum și punctajele minime la criteriile de evaluare menționate la secțiunea 11.2 din Ghidul Solicitantului, sunt incluse într-un clasament provizoriu, care stă la baza deciziei luate de Comitetul de Selecție.
  Pe baza deciziei Comitetului de Selecție se stabilește clasamentul final, constând în lista proiectelor selectate pentru finanțare și lista de rezervă.
  Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat proiectelor depuse în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat apelului de proiecte.
  În cadrul procesului de evaluare și selecție, solicitanții pot depune o singură contestație per etapă.
  Capitolul 11 al Ghidului solicitantului conține informații detaliate privind evaluarea și selecția proiectelor.
  Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii și Grila de evaluare tehnică și financiară constituie anexe la Ghidul Solicitantului.

 • Detalii privind apelul de proiecte

  Data de lansare: 30 iunie 2021.  
  Termenul limită de depunere: 31 august 2021, ora 16:00 (GMT+2).

  Regulile privind depunerea dosarului de finanțare în cadrul apelului de proiecte, inclusiv cadrul legal aplicabil și criteriile de eligibilitate, sunt incluse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina web a Programului: www.ro-cultura.ro.

  Schema de minimis privind Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului a fost aprobată prin OMCIN 2231/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 286, respectiv 286 bis din 15.04.2019.

 • Daca vrei fii la curent cu toate noutatile legate de Fonduri Europene ,Fonduri Norvegiene si Fonduri Guvernamentale te invit sa te abonezi la Newsletter aici!

  Daca doresti sa afli mai multe informatii despre programe cu finantare nerambursabila te invit sa intri pe blog  aici

  Am atras până acum milioane de euro prin Fonduri Europene. Iată ce spun clienții noștri! click aici!

  Ești interesat să îți dezvolți proiectul cu ajutorul fondurilor europene, norvegiene sau guvernamentale nerambursabile? Ai ajuns unde trebuie, mai ales dacă ești în căutarea unui consultant experimentat în dezvoltarea unei afaceri, sau a proiectelor unui ONG sau a unei instituții publice din Iași, sau Regiunea Nord-Est!

  Solicită consultanță gratuită aici!

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Acest site foloseste cookie-uri pentru a va imbunatati experienta!